loader img
UP
google12e411b88b0f838b.html
×

New's Info

Extended! Call for Participation in Networking of Corona-centered Research and Technology Ideas and Capabilities

img
  • Source: admin
  • Date: 1398/12/20

FIrBS-CRTN

به نام خداوند جان و خرد

فراخوان مشارکت در شبکه سازی ایده ها و توانمندی های پژوهشی وفناورانه کرونا محور جامعه علوم زیستی ایران

FIrBS- Corona  virus-centered Research & Technology Networking (FIrBS-CRTN) 

(!تا  آخر فروردین 1399 تمدید شد)

با توجه به شرایط کنونی میهن مان وهمه گیری پیشرونده آلودگی با ویروس کرونا(SARS-CoV-2) در سطح جامعه، ضرورت بسیج توانمندیهای تخصصی پژوهشگران علوم زیستی کشور برای مشارکت در عرصه ها ی مختلف مقابله با آن، بیش از هر زمان دیگر مشهود است. از اینرو، اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران، موضوع تسهیل مشارکت و هم افزائی نرم افرای و سخت افزاری دانشمندان علوم زیستی کشور از طریق شبکه سازی و تشکیل تیم های تخصصی مرتبط با ایده های پژوهشی و فناورانه کرونا محور(FIrBS-CRTN) جامعه علوم زیستی ایران را با تاکید برسه رویکرد تشخیص (پیشگوئی)، پیشگیری و درمان در.دستور کار خود قرار داده است. از اینرو، از انجمن های علوم زیستی عضو یا همکار اتحادیه درخواست می شود با اطلاع رسانی در شبکه اعضا یا همکاران آن انجمن، امکان مشارکت دانشمندان جامعه علوم زیستی  (با حفظ مالکیت معنوی) را در این اقدام، از طریق تکمیل و ارسال جدول زیر به آدرس mhabibi@ut.ac.ir  تا تاریخ 9/1/1399، فراهم نمایند ./

 

عنوان ایده مورد نظر جهت به اشتراک گذاری در شبکه:

توضیح (در صورت لزوم):

 

عنوان توانمندی مورد نظر جهت به اشتراک گذاری در شبکه:

توضیح (در صورت لزوم):

 

نام و نام خانوادگی:

Name & Surname:

عنوان:

وابستگی سازمانی:

انجمن :

شماره تماس:

آدرس ایمیل:

تاریخ تکمیل:

       
 

 

 

 

  • Share :

Other News